Energiaftale 2022

Energiaftale 2022

Herunder ses brev til Brobyværk Lokalråd fra Faaborg-Midtfyn Kommune

Kære Lokalråd

Nye rammevilkår fra staten – Energiaftale 2022
25. juni 2022 indgik regeringen en bred energiaftale om grøn strøm og varme 2022.
I aftalen fokuseres bl.a. på:

  • Mere solenergi og landvind – muliggøre en firedobling af den samlede elproduktion
  • Udbygning af elnettet og fleksibelt forbrug
  • Mere grøn varme og udfasning af naturgas 
  • Bedre vilkår for investeringer i – og udrulning af – grøn fjernvarme 

Med Energiaftalen ønsker regeringen af sikre rammevilkår, således stat og kommuner bliver bedre rustet til at håndtere det store pres der pt.  er for at finde alternative varmeløsninger.

Vi er i gang – 1. generation af varmeplan for Faaborg-Midtfyn Kommune sendes ud medio august 2022
Opgaven med alternative varmeløsninger til olie og naturgas har Fynsland og Faaborg-Midtfyn Kommune sammen gennem det seneste år forsøgt at sætte fokus på med udarbejdelse af varmeplansanalyse samt en række infomøder for lokalråd.

Faaborg-Midtfyn Kommune ville gerne ved udgangen af juni 2022 have sendt en bredere information om håndtering af varmeforsyning – 1. generation varmeplan, ud til lokalrådene.  Vi har dog i vurderet, at det er bedre af afvente, således vi får mulighed for at få præciseret retningslinjerne i den nye klimaaftale med henblik på at kunne give en uddybende information herom.

Derfor kan I forvente at få tilsendt FMK 1. generation af varmeplan medio august 2022.

Elementer i Energiaftalen som allerede nu kræver lidt opmærksomhed
Vi vil dog gerne fremhæve tre tiltag i energiaftalen

  • Borgerne i områder, hvor der planlægges fjernvarme, vil i det brev, de modtager i 2022, få mulighed for at trykke på link, hvor de kan udtrykke tilsagn om, at de er interesseret i at modtage yderligere information om tilslutning til fjernvarme. Samtidig oplyses borgerne om, at ejendomsejerne efter ønske kan få tilsendt et tilbud om tilslutning fra fjernvarmeselskabet, når projektet er godkendt, samt hvornår dette forventes at ske. Der nedsættes en hurtigarbejdende task-force, der skal udbore mulighederne og konsekvenserne ved en automatisk ja-tak-ordning inden for rammerne af EU-retten og national lovgivning. 
  • At kommuner med gasforsynede områder inden udgangen af 2022 skal have udarbejdet og godkendt varmeplaner. Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr får inden udgangen af 2022 klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx varmepumpe 
  • I kommuner med gasforsynede områder oprettes et koordinationsforum, hvor kommuner, fjernvarmeselskaber, eldistributionsselskaber, Evida og andre relevante aktører kan have en dialog og koordinere deres planer. Etablering af et koordinationsforum vil understøtte, at kommunerne og fjernvarmeselskaberne får det fornødne grundlag for at sikre en lokal koordinering af varmeplanlægningen.

Gribe muligheden for at være proaktiv. 
Alle de tre udvalgte tiltag peget i retning af at borgerne skal afvente kommunen, men er I godt forberedte er der en større chance for at få del i de tilskudsordninger, der lægges op til, bliver udmøntet i forbindelse med klimaaftalen. 

Og vi er godt forberedt i Faaborg-Midtfyn Kommune – for med varmeplansanalysen ved vi, at en rentabelt fjernvarmeløsning kræver, at energitætheden skal være stor, altså at husene skal ligge forholdsvis tæt sammen, samt at et fjernvarmeområde som minimum skal bestå at 100 husstande. 

Kommunen har udarbejdet oversigt over energikilder i lokalområder, så I kan se hvilke energikilder der benyttes af husejere i jeres lokalområde. 

Derved har I mulighed for hurtigt at få afklaret, om der skal arbejdes med kollektive fjernevarmeløsninger, eller der skal søges andre løsninger for jeres lokalområde. 

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder lokalrådene at sende informationsbreve vedr.  varmeforsyning ud til borgere via E-Boks, og der er afsat midler i Landdistriktspuljen, til at leje AV-udstyr, som lokalrådene kan søge hvis I vil afvikle lokale borgermøder.

En af måderne hvorpå I som lokalråd kan være proaktive er ved at få undersøgt hvor stort interesse der er for at få etableret fjernvarme i jeres lokalområde. Det kan gøres ved at I selv går rundt til de enkelte husejere eller sender interessetilkendegivelsesbrev (FMK behjælpelig) via E-Boks.

Eksempel på interessetilkendegivelsesbrev er vedlagt som bilag 1

Hvis lokalrådene laver forundersøgelser, vil I være godt forberedt ift. dialog med fjernvarmeselskaberne, men det vil også være et godt fælles værktøj, idet vi derved får undersøgt, hvor vi sammen skal koncentrere indsatsen omkring varmeforsyning i efteråret 2022 eventuelt også med henblik på at lave et koordinationsforum hvori Fynsland/lokalrådene kan indgå.  

Håber dette giver yderligere  inspiration til det lokale arbejde med varmeforsyning.

I er velkomne til at kontakte mig, hvis i har spørgsmål.

Jens Peter Jacobsen 
Landdistriktskoordinator
Faaborg-Midtfyn Kommune 
Tlf. 7253 2074
jepja@fmk.dk

Share this content:

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyWaves by SpiceThemes